Sokolovská vodárenská s.r.o.

O nás

ÚV Horka | Sokolovská vodárenská s.r.o.

Jednotná správa a řízení skupinového vodovodu Horka, společných rozvodů pitné vody a vodohospodářských zařízení. Jednotná správa a řízení místních rozvodů pitné vody, kanalizací a čistíren odpadních vod členských obcí až po vypouštěcí místa

Předmětem činnosti VSMOS je především zajištění provozování vodohospodářského majetku za účelem zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a zajištění odvádění a čištění odpadních vod zahrnující zejména:

 1. jednotnou správu a řízení skupinového vodovodu Horka, společných rozvodů pitné vody a vodohospodářských zařízení,
 2. jednotnou správu a řízení místních rozvodů pitné vody, kanalizací a čistíren odpadních vod členských obcí až po vypouštěcí místa,
 3. zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury regionu, který je vymezen správním územím členských obcí.

Členské obce

K dalším formám činnosti VSMOS patří zejména:

 • rozvoj sdružených majetkových částí jako technologicky, organizačně a ekonomicky jednotného celku,
 • sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí pro případ překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujících či ohrožujících zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod členských obcí,
 • sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj vodohospodářských zařízení vč. kanalizačních,
 • vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí, spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi zařízení pro zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod v členských obcích a pro rozvoj VSMOS jako celku,
 • společná ekologická politika členských obcí v oblasti vytváření, ukládání, zneškodňování, přepravy a likvidace odpadů a škodlivin, které představují přímé či nepřímé ohrožení vodních zdrojů regionu,
 • společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních zařízení společných i místních, vložených do VSMOS,
 • racionální využívání zdrojů vody, koordinace těžby ostatních přírodních zdrojů a koordinace dalších činností souvisejících s vodohospodářskými funkcemi složek přírodního prostředí regionu,
 • koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti členských obcí, souvisejících s dodávkami pitné vody a s odvodem a zneškodňováním odpadních vod,
 • zprostředkovatelská činnost.